My favorite game is Grand Theft Auto. I didn’t realize there was such a name until now.

pgzeedauto ไม่ใช่คำสำคัญที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ผมจึงใช้คำว่าสล็อต777“เกม” และ “เพียงแต่”
ฉันชอบเกม Grand Theft Auto มาก ฉันไม่รู้ว่าจะมีชื่อเกมแบบนี้ จนกระทั่งตอนนี้